Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2008-04-25
Rola bakterii w osadzie czynnym.

Bakterie, mikroskopijne jednokomórkowe organizmy, występują we wszystkich środowiskach: wodzie, powietrzu, glebie, ściekach oraz innych organizmach żywych. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów bakterie pełnią w przyrodzie ogromną rolę. Jedną z najważniejszych funkcji bakterii jest rozkład materii organicznej – zdolność wykorzystywana w oczyszczalniach ścieków, gdzie licznie występujące bakterie rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach.

O tym, że to właśnie bakterie odgrywają tak ważną rolę w rozkładzie materii organicznej decyduje kilka czynników:


Ryc. 1. Monokolonia bakterii w osadzie czynnym.
- bakterie mogą wykorzystywać materię organiczną występującą w różnych postaciach: jako materię rozpuszczoną, występującą w nawet bardzo małych stężeniach lub jako materię w postaci cząstek dzięki temu, że wydzielają na zewnątrz enzymy (tzw. egzoenzymy) które rozkładają cząstki materii do postaci łatwiej przyswajalnych.
- dzięki wytwarzaniu na zewnątrz komórek substancji egzopolisacharydowych bakterie łatwo przylegają do cząstek organicznych, tym samym przyczyniając się do tworzenia kłaczków osadu.

Proces rozkładu materii organicznej przebiega w oparciu o dwa przeciwstawne procesy zachodzące w komórkach bakterii. Pierwszym z nich jest odżywianie czyli całość procesów biochemicznych prowadzących do syntezy składników komórki. W zależności od tego z jakich substratów korzystają bakterie w procesie odżywiania dzielimy je na:
- autotrofy – czyli bakterie które węgiel ze środowiska pobierają z CO2
- heterotrofy – czyli bakterie które węgiel pobierają ze związków organicznych (metanolu, cukrów, kwasów tłuszczowych).

Oddychanie jest drugim ważnym procesem zachodzącym w komórkach, w czasie którego następuje rozkład substancji organicznej, a uwolniona energia wykorzystywana jest w wielu procesach życiowych komórek jak np. rozmnażanie czy ruch. W zależności od tego czy i w jakiej formie bakterie w procesie oddychania zużywają tlen, można wyróżnić różne typy oddychania:
- oddychanie tlenowe- w którym bakterie wykorzystują tlen obecny w środowisku. Jest to najbardziej efektywny sposób oddychania, w czasie którego uwalniane są znaczne ilości energii.
-oddychanie beztlenowe – w którym bakterie nie mogą korzystać z tlenu cząsteczkowego. Rozróżniamy dwa typy oddychania beztlenowego:
a) fermentacja – proces beztlenowy, w którym organiczny substrat nie ulega całkowitemu rozkładowi, a ilości uwalnianej energii są niewielkie.
b) oddychanie z nieorganicznym akceptorem elektronów, w którym zamiast tlenu zużywane są np. azotany lub siarczany. W procesie tym ilości uwalnianej energii są podobne do oddychania tlenowego.
W związku z tym, że w osadzie czynnym występuje wiele różnych typów bakterii, z których wiele nie zostało do tej pory zidentyfikowanych, warto zapoznać się raczej z pewnymi grupami funkcjonalnymi bakterii niż poszczególnymi gatunkami. I tak pod względem roli jaką poszczególne bakterie pełnią w osadzie czynnym można wyróżnić trzy podstawowe grupy funkcjonalne:
- heterotroficzne bakterie rozkładające substancje organiczne czyli związki węgla,
- bakterie usuwające azot
- bakterie usuwające fosfor.
Bakterie usuwające związki węgla należą do bakterii chemoheterotroficznych, co oznacza, że korzystają z węgla występującego w postaci związków organicznych, a niezbędną energię czerpią z rozkładu związków chemicznych. Ta grupa bakterii jest chyba najliczniej reprezentowaną w osadzie przez wolnożyjące bakterie jednokomórkowe, bakterie kłaczkujace jak i bakterie nitkowate.

Bakterie usuwające azot reprezentowane są w osadzie przez dwie grupy: do jednej należą bakterie nitryfikacyjne, czyli te które utleniają amoniak do azotynów (Nitrosomonas, Nitrosospira),


Ryc. 2. Bakterie nitryfikacyjne po barwieniu metodą FISH.
Bakterie utleniające amoniak do azotynów wybarwione są na
czerwono, bakterie utleniające azotyny do azotanów na zielono.
a także te, które utleniają azotyny do azotanów (Nitrospira, Nitrobacter). Drugą grupę stanowią bakterie denitryfikacyjne, które w warunkach beztlenowych redukują azotany do azotu cząsteczkowego, uwalnianego następnie do środowiska .

Bardzo ważną rolę w osadzie czynnym odgrywają bakterie usuwające fosfor. Mechanizm ich działania jest dość skomplikowany. W strefie beztlenowej bakterie te pobierają kwasy tłuszczowe i w cyklu przemian biochemicznych tworzą związki PHA czyli polyhydroksyalkanole (m.in. PHB), a jednocześnie do środowiska uwalniają fosfor. Następnie w strefie tlenowej pobierają fosfor, który w komórkach jest gromadzony w dużym nadmiarze. Dzięki temu znaczna ilość fosforu zgromadzona w komórkach jest wraz z osadem nadmiernym usuwana poza układ.

Opisane bakterie maja podobną morfologię, niektóre z nich (bakterie nitryfikacyjne i kumulujące polifosforany) występują w postaci monokolonii i w preparatach przyżyciowych bardzo trudno


Ryc. 3. Bakterie kumulujące polifosforany po barwieniu Neissera
jest określić ich przynależność do powyższych grup. Najbardziej popularnym i wygodnym sposobem odróżnienia bakterii poli-P (kumulujących polifosforany) jest barwienie Neissera. W takim preparacie bakterie są widoczne jako zgrupowania fioletowo lub ciemnobrązowo wybarwionych komórek.

Bardziej zaawansowanych technik wymaga odróżnienie bakterii nitryfikacyjnych. Najbardziej wiarygodne wyniki daje metoda FISH, w której bakterie znakowane są barwnikami fluorescencyjnymi specyficznymi dla danych grup (Ryc. 2).
Znajomość biologii powyższych grup bakterii oraz umiejętność ich rozpoznawania w próbach osadu może być bardzo pomocna we właściwym sterowaniu procesem oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego.

Autor:
Edyta Fiałkowska, Agnieszka Pajdak-Stós
Dodał:
BIOSPEKT Badania i Edukacja Sp. z o.o.

Czytaj także