Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2022-06-01
Co zawierają karty charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jest zbiorem informacji na temat niebezpiecznych właściwości poszczególnych substancji. Dlatego każda karta charakterystyki stanowi zbiór zagrożeń, które mogą być powodowany przez określoną substancję lub mieszaninę.

Karta charakterystyki - podstawowe informacje

Karta charakterystyki to także szereg informacji oraz danych fizykochemicznych na temat danej substancji lub mieszaniny. Zawarte są tam wszystkie informacje na temat zagrożeń związanych z substancją, ale także metody zapobiegania, procedury, które należy realizować w przypadku wystąpienia skażenia. Karta charakterystyki substancji chemicznej musi zawierać następujące informacje
• skład chemiczny nazwa produktu,
• dane producenta,
• procedurę gaśniczą,
• procedurę pierwszej pomocy,
• sposoby przechowywania,
• sposoby posługiwania się,
• procedury działania w przypadku wycieku oraz skażenia,
• właściwości fizykochemiczne,
• opis środków ostrożności podczas kontaktu informacji o toksyczności,
• informacje o reaktywności oraz trwałości,
• informacje ekologiczne,
• informacje w zakresie prawidłowego transportu,
• informacje na temat utylizacji,
• informacje na temat regulacji prawnych, które dotyczą danej substancji.

Czym są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych?

Karta charakterystyki to podstawowy dokument, w którym znajdują się kompleksowe informacje na temat substancji, lecz również mieszanin. Informacje te są na potrzeby kontroli chemikaliów na danym stanowisku pracy, dzięki temu pracownicy mogą znaleźć w kartach charakterystyki produktu wszelkie informacje na temat zagrożeń dla zdrowia, też również dla środowiska.
Jednocześnie z karty charakterystyki można uzyskać zalecenia w zakresie środków bezpieczeństwa. Wszystkie podane w karcie charakterystyki informacje dają możliwość pracodawcy stworzenie idealnych warunków ochrony pracowników. Zalicza się do tego także organizację szkoleń, które powinny być dostosowane do danego stanowiska pracy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych to także źródło informacji dla wielu innych osób. Sekcja znajdują się dane wykorzystywane także przez podmioty, które transportują towary niebezpieczne oraz służby, które muszą reagować w przypadku nagłych wypadków. Dlatego obowiązek tworzenia karta charakterystyki stanowione jest prawnie i wynika z artykułu 31 rozporządzenia REACH. Natomiast wymagania z zakresu sporządzania karty charakterystyki opisane zostały w załączniku drugim do tego właśnie rozporządzenia.

Jakie informacje można na nich znaleźć?

W karcie charakterystyki muszą znajdować się wszelkie informacje na temat zagrożeń, a także sposoby bezpiecznego magazynowania substancji oraz mieszanin i muszą znaleźć się tam również dane na temat prawidłowego usuwania danej substancji. Dzięki wszystkim tym danym użytkownicy mogą podjąć niezbędne środki w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, a także bezpieczeństwa w miejscu pracy. Gdy w pierwszej sekcji karty charakterystyki znajduje się identyfikator produktu, istotne jest zastosowanie danej substancji, ale również dane dotyczące dostawcy oraz numer telefonu alarmowego. Jest to zatem sekcja identyfikacyjne mieszaniny, w której zawarte są tylko podstawowe informacje. Natomiast w sekcji drugiej opracowana została klasyfikacja substancji, oraz elementy oznakowania. Sekcja 3 mówi szczegółowo o składzie mieszaniny oraz o dodatkowych składnikach. Natomiast sekcja 4 wyróżnia się opisem w środku pierwszej pomocy oraz głównych objawów i skutków narażenia w wyniku kontaktu z daną substancją. Kolejne sekcja wyjaśnia jak postępowanie w przypadku pożaru, wybór środków gaśniczych znaczy również informacje dla straży pożarnej.

Jak uzyskać kartę charakterystyki?

Sporządzenie karty charakterystyki produktu spoczywa na podmiocie, który w pewnym etapie produkcji dostarcza niebezpieczne substancje lub mieszaniny. Zatem może być to zarówno producent, dystrybutor, jak i importer substancji chemicznej. Najczęściej jednak za prawidłowość przygotowania, a także wprowadzenie do obrotu poprawnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (https://consultchem.pl/karty-charakterystyki/karty-charakterystyki-substancji-niebezpiecznych.html) musi odpowiadać producent lub też jego przedstawiciel.

Dodatkowo karta charakterystyki musi być wprowadzona na rynek i opracowane zgodnie z stanem faktycznym i realnymi właściwościami substancji. Musi być także wydane w języku polskim przez osoby wykwalifikowane w danej dziedzinie oraz rzetelne. Każda z kart charakterystyki wykazuje ważność aż do momentu jej aktualizacji. Niezbędne jest jednak, aby była ona stworzona zgodnie z rozporządzeniem, a także zawierała wszystkie niezbędne informacje.

Autor:
CONSULT CHEM
Źródło:
Materiał nadesłany do redakcji

Czytaj także