empty
Reklama: Chcesz umieścić tutaj reklamę? Zapraszamy do kontaktu »
Powrót do listy artykułów Aktualizowany: 2024-02-08
Przewodność – często zadawane pytania

Czujnik przewodności został usunięty z układu wodnego i uległ wyschnięciu. Czy będzie to miało wpływ na odczyty po jego ponownej instalacji?

Cele konduktometryczne Thornton mogą być wysuszane pomiędzy kolejnymi pomiarami bez wpływu na ich pracę. Jeśli stosowane są w zanieczyszczonej wodzie, należy je uprzednio oczyścić. Czujniki pH i ORP muszą za to być utrzymywane w stanie wilgotnym i mogą być przechowywane z oryginalną zatyczką, wypełnioną wodą.

 

cq5dam_web_1280_1280.png

 

Posiadam czujnik przewodności w oryginalnym opakowaniu, który nie był do tej pory instalowany w systemie. Czy oryginalny certyfikat fabrycznej kalibracji jest wciąż aktualny, czy też czujnik wymaga ponownej kalibracji?

Czujnik można wysłać z powrotem do producenta w celu ponownej kalibracji, ale jako że stała celi w celach o budowie koncentrycznej jest stabilna i niezawodna, na dole naszego fabrycznego certyfikatu dodane zostało oświadczenie, które powinno eliminować potrzebę ponownej kalibracji.Dlatego też, jeśli czujnik nie był nigdzie instalowany, kalibracja fabryczna jest wciąż ważna.

Czy sprzedajecie materiały i urządzenia, które potrzebne są do kalibracji czujników przewodności Thornton?

Thornton nie oferuje wzorcowych roztworów przewodności do ponownej kalibracji stałej celi w czujnikach. Fabryczna kalibracja Thornton spełniająca normy ISO-9001, NIST i ASTM przeprowadzana jest w dokładnie kontrolowanych warunkach czystości wody i temperatury. Czujniki do wody czystej kalibrowane są w zamkniętym obiegu ultraczystej wody w warunkach identycznych z warunkami użytkowania. W większości instalacji kalibracja ta jest ważna przez co najmniej rok i jest dokładniejsza niż ta przeprowadzana w placówkach użytkowników. W przypadku późniejszej ponownej kalibracji zaleca się ponowną certyfikację celi w jeden z trzech sposobów:

Pierwszy – można odesłać celę do firmy Thornton, gdzie zostanie ponownie certyfikowana i wystawiony zostanie nowy certyfikat kalibracji.

Drugi – można kupić certyfikowaną celę, której można następnie użyć jako wzorca. Celę można wtedy wykorzystać do porównania odczytów z innych cel dokonanych w wodzie o identycznych cechach.

Trzeci – skalibrować celę w roztworze wzorcowym. Wzorzec powinien być dokładny i niezanieczyszczony. Dla czujników do wody czystej wzorcem idealnym jest recyrkulowana woda ultraczysta 18,2 MΩ-cm (0,055 uS/cm), uszczelniona od powietrza. Jeśli nie jest dostępny taki system, roztwór wzorcowy stosowany na otwartym powietrzu powinien mieć przewodność 100 uS/cm lub wyższą, aby zredukować wpływ zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla zawartym w powietrzu. Dobrze nadaje się do tego Roztwór D ASTM D1125 o przewodności 147 uS/cm. NIE WOLNO STOSOWAĆ komercyjnych wzorców o przewodności poniżej 100 uS/cm. Zmienność zanieczyszczenia powietrza generuje większe błędy niż nieliniowość urządzeń Thornton w zakresie od 150 uS/cm do wody czystej.

Aby dokonać kalibracji temperatury, należy doprowadzić wodę do ustalonej temperatury, a następnie skalibrować czynnik temperatury w czujniku względem tej wartości.

Czy prędkość przepływu wpływa na odczyty przewodności?

Przewodność i oporność zależą od składu i czystości wody; są praktycznie niezależne od prędkości przepływu. Jednakże wpływ na skład wody i wynik pomiaru może mieć kilka efektów wtórnych, zwłaszcza w przypadku wody o wysokiej czystości.

Niska prędkość przepływu

Przy niskiej prędkości przepływu, zwłaszcza w martwych strefach, istnieje większe prawdopodobieństwo gromadzenia się śladowych zanieczyszczeń pochodzących z powierzchni nowych lub zmienionych systemów wodociągowych, które obniżają oporność.

Wszelkie miejsca nieszczelne, w których powstają pęcherzyki powietrza, powodują niestabilne odczyty wysokiej oporności.

Niska prędkość przepływu powoduje, że pęcherzyki te przylegają do powierzchni czujnika, przez co zmianie ulega rzeczywista stała celi.

Umiejscowienie czujnika powinno umożliwiać pęcherzykom wznoszenie i ujście przez wylot.

Powietrze rozpuszczone w zimnej wodzie traci na rozpuszczalności gdy trafi do części systemu o wyższej temperaturze i niższym ciśnieniu, co może skutkować powstawaniem pęcherzyków i podobnymi do powyższych problemami.

Ten sam efekt może wystąpić, gdy z wymiennika kationowego uwalniany będzie dwutlenek węgla.

Wszelkie śladowe ilości powietrza, choć niewystarczające do wytworzenia pęcherzyków, mogą zawierać ilość dwutlenku węgla wystarczającą do obniżenia oporności wody ultraczystej.

Zmiany prędkości przepływu mogą redukować lub rozcieńczać to powietrze, co objawia się pozorną wrażliwością na zmiany przepływu.

Jeśli przewodność/oporność mierzone są w strumieniu pobocznym lub przewodzie próbnym, niskie prędkości przepływu powodują opóźnienia w wykrywaniu faktycznego procesu.

Układy te są także podatne na wspomniane problemy związane z dostającym się do środka powietrzem.

Wysoka prędkość przepływu

Wysoka prędkość przepływu zwykle stwarza lepsze warunki do pomiaru, jednakże zbyt wysoka prędkość może powodować znaczny spadek ciśnienia przy dojściu do celi konduktometrycznej i powstanie w czujniku kawitacji – pęcherzyków pary wodnej powstałych w częściowej próżni. Skutkuje to bardzo niestabilnymi odczytami i może spowodować uszkodzenie czujnika.

Z reguły prędkość przepływu pomiędzy 0,3 a 3 m/s daje dobre wyniki, jednakże w przypadku określonych instalacji należy mieć na uwadze powyższe czynniki.

Co oznacza termin „stała celi?"

Stała celi w czujniku przewodności opisuje dokładnie geometrię dwóch elektrod czujnika. Jest to stosunek długości elektrod do powierzchni przekroju poprzecznego zawartej pomiędzy nimi próbki. Bezpośrednio wpływa ona na czułość i dokładność pomiarów. Uzyskanie dobrej jakości sygnałów przez instrument pomiarowy przy próbkach o niskiej przewodności (wysokiej oporności) wymaga zastosowania niższych stałych celi. Większą stałą celi należy stosować przy pomiarach próbek o wysokiej przewodności. Urządzenie pomiarowe musi „znać" dokładną stałą celi podłączonego czujnika i w oparciu o nią znormalizować odczyt. W czujnikach Thornton Smart Sensor serii 770 jest to przesyłane automatycznie przy podłączeniu urządzenia. W przypadku przyrządów i czujników serii 200 wartość ta podana jest na etykiecie czujnika oraz certyfikacie kalibracji. Należy ją wprowadzić ręcznie przy uruchomieniu.

Odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji

Czytaj także